POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO

2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Morego Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

ul.Damrota 7 45-064 Opole . KRS 0000672267 , NIP 7543145338

3.Każda dane osobowe pozyskane za pośrednictwem strony internetowej , poczty email lub listownej sa zbierane do celów rekrutacyjnych u zagranicznych pracodawców.

 4.Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Rozróżnia się:

 • ogólne dane osobowe – do których zalicza się:
  • imię i nazwisko;
  • inne dane identyfikacyjne: płeć, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, e-mail, telefon domowy/komórkowy;
  • dane o miejscu pobytu i zatrudnienia za granicą (lokalizacja);
  • numer rachunku bankowego, 
  • wykształcenie;
  • zawód i praca;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • numer ubezpieczenia zdrowotnego i identyfikacji podatkowej w Holandii (SOFI);
  • numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, data wydania dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu;
 • szczególne dane osobowe – za zgodą osoby, której dane dotyczą Spółka przetwarza informację o stanie zdrowia po to, aby dostosować prezentowane oferty pracy do potrzeb i możliwości zdrowotnych tej osoby.

ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.

5. Gromadzenie danych osobowych następuje od momentu, gdy kandydat przekaże zestaw swoich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub w innej postaci. Uzyskane dane osobowe przetwarzane są przez ADO, nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, a te dane nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą oraz w przypadkach, gdy jest to konieczne do realizacji celu, dla którego te dane zostały zgromadzone i są przetwarzane. Dane osobowe są bezpieczne w sensie fizycznym – Spółka stosuje dostępne na rynku efektywne zabezpieczenia technologiczne i programy antywirusowe.

6. Można się z nami skontaktować:

- pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO.         

Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:

- spółki powiązane kapitałowo

- upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i inne organy państwowe, urzędy skarbowe, banki )

- biura informacji gospodarczej

- świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek

- świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne

- świadczące usługi informatyczne i nowych technologii

- świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne

- świadczące usługi audytorskie i kontrolne

- świadczące usługi prawne i windykacyjne

 

7. Zgodnie z RODO dane osobowe kandydatów możemy przekazywać pracodawcom zagranicznym, z którymi współpracujemy jako agencja pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, oraz podmiotami z którymi zostały zawarte umowy o świadczenie usług (umowy outsourcingowe)

 

8.ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

 

9.Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeb:

- marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- monitoringu wizyjnego

-ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

 

10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres prezesa Urzędu Ochrony Danych

 

11. Podstawy prawne przetwarzania danych          

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art.6 ust.1 lit.a RODO wyrażona przez Państwa zgoda

- art.6 ust.1 lit.b RODO zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy

- art.6 ust.1 lit.c RODO realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego

- art.6 ust.1 lit.f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO

 

12. ADO  stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

Cookies / Ciasteczka

Nasza strona internetowa, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

    są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

    umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Strony Internetowej, Sklepu

    nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

    usunąć pliki cookies

    blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na tej Stronie Internetowej, Sklepu ciasteczka wykorzystywane są w celu:

    zapamiętywania informacji o Twojej sesji

    statystycznym

    marketingowym

    udostępniania funkcji Strony Internetowej, Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

    Firefox

    Chrome

    Safari

    Internet Explorer / Microsoft Edge


Rekrutacja

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję, iż:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma

 Morego Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul.Damrota 7 45-064 Opole . KRS 0000672267 , NIP 7543145338

2 Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgodny oraz Art. 22 Kodeksu Pracy

3 Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie e-maila.  

4 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji lub do czasu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 5 lat.

6 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.

7 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.

8 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.